Regulamin korzystania z pracowni komputerowej

Regulamin korzystania z pracowni komputerowej Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów                              z/s w Mościsku

 • 1

Użytkownikom zapewnia się:

 1. Bezpłatny dostęp do Internetu na:
 2. a) strony zawierające materiały edukacyjne;
 3. b) strony zawierające oferty pracy;
 4. c) strony zawierające  zbiory bibliotek internetowych krajowych i światowych oraz Biblioteki Narodowej, Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 5. d) uruchomianie i przeglądanie stron zgodnych z prawem i normami obyczajowymi.
 6. Użytkownik może potrzebne informacje odpłatnie wydrukować lub zapisać na nośnikach własnych (płyty CD i DVD, pamięć USB). Załącznik Nr 1
 • 2

Użytkowników obowiązuje:

1 . Rejestrowanie się  u bibliotekarza poprzez kartę biblioteczną

 1. Maksymalny jednorazowy czas korzystania z Internetu wynosi 60 min., ale może być dłuższy jeśli przy stanowisku komputerowym nie ma innych chętnych do korzystania osób.
 2. Dokonywanie rezerwacji, jeśli czas potrzebny do wyszukiwania w Internecie przekracza 60 minut.
 3. Pierwszeństwo mają osoby, które dokonały rezerwacji.
 4. Zaznajomienie się z regulaminem korzystania z komputerów w BPGD z/s w Mościsku.

Zabronione jest:

 1. Działanie powodujące dewastację komputerów i innych urządzeń.
 2. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, próby łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość zgromadzonych danych.
 3. Instalowania gier i innych programów zapełniających pamięć operacyjną.
 4. Uruchamianie i przeglądanie stron niezgodnych z prawem i normami obyczajowymi.
 5. Prowadzenie działalności komercyjnej.
 6. Działania naruszające Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U.2000 nr 80 poz. 904 ze zm.).
 7. Rozsyłanie korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również inne działania, które zakłócają pracę sieci.
 8. Korzystanie z komputera osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
 • 3

Zobowiązania użytkownika.

 1. Użytkownik zobowiązany jest  do:

– usunięcia, po zakończeniu pracy, z katalogu (folderu) wszystkich plików ściągniętych z    Internetu;

– zachowania czystości na stanowisku komputerowym.

 1. Użytkownik odpowiada finansowo za wyrządzone szkody.
 2. Osoby nieprzestrzegające postanowień regulaminu będą proszone o  opuszczenie pracowni komputerowej łącznie z zakazem korzystania z  komputerów. Decyzję taką podejmuje Dyrektor  biblioteki.
 • 4

Inne postanowienia.

Dostęp do stanowisk komputerowych odbywa się w godzinach pracy wypożyczalni.

Osoba świadcząca wsparcie na życzenie Użytkownika w miarę możliwości udziela instrukcji dotyczącej wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.

Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika przy komputerze oraz mogą odmówić Użytkownikowi dostępu do komputera, jeżeli uznają, że wykonuje on czynności niepożądane nawet jeżeli nie są one niedozwolone przez Regulamin.

Udostępnione stanowisko nie może służyć Użytkownikowi do popełnienia czynów niezgodnych z prawem.

Biblioteka rejestruje wykorzystanie stanowisk komputerowych tj. nr stanowiska, imię i nazwisko, data i czas pracy.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone  umyślnie w lokalnym lub zdalnym systemie komputerowym oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu.

Jeżeli na skutek niezgodnego z Regulaminem korzystania z Internetu  Użytkownik spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, będzie on  zobowiązany do zwrotu bibliotece wszystkich kosztów poniesionych przez nią w  celu  naprawienia szkody, w tym kosztów postępowania sądowego. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiada za szkody opiekun prawny tej osoby.

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za:

–   wadliwe funkcjonowanie usługi internetowej wynikłej z przyczyn leżących poza  biblioteką,

–   utratę niewłaściwie zapisanych danych,

–   materiały pozostawione na udostępnionym stanowisku, a w szczególności hasła, dane osobowe, dane poufne, nośniki, itp.