Regulamin biblioteki/Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta

 1. Kolejowa 12b, 58-116 Mościsko,

NIP 882-18-69-832, tel. 74 830 31 42, 500 000 258,

e-mail: biblioteka@ug.dzierzoniow.pl  reprezentowana przez dyrektora

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Halina Skrzypek e-mail: spt.oid@onet.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539)
 3. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
 2. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
 • ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DZIERŻONIÓW

 

   I. ZASADY REJESTRACJI W BIBLIOTECE

1.     Prawo do korzystania z Biblioteki Publicznej w Mościsku zwanej w dalszej części regulaminu „Biblioteką”, maja wszyscy mieszkańcy gminy Dzierżoniów.  W szczególnych przypadkach zezwala się na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych osobom zamieszkałym poza  gmina.

2.     Warunkiem do korzystania ze zbiorów jest rejestracja w Bibliotece.

3.     Rejestracji nowego Czytelnika można dokonać w każdym dniu roboczym Biblioteki. W każdym nowym roku prowadzona jest nowa rejestracja czytelników Biblioteki . Rejestracja realizowana jest na podstawie podania danych osobowych przez Czytelnika. Czytelnik w takim przypadku okazuje bibliotekarzowi dokument tożsamości ( np. dowód osobisty, legitymacje szkolną, inny dokument) celem realizacji danych. Rejestracja dokonywana jest na karcie” druku zobowiązania czytelniczego” obowiązującego w Bibliotece która przechowywana jest  w formie papierowej. Niepodanie danych osobowych skutkuje  odmową rejestracji w Bibliotece.

4.     W przypadku osób nieletnich, poświadczenie za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki wynikających z niniejszego Regulaminu, składają rodzice/prawni opiekunowie nieletniego czytelnika, własnoręcznym podpisem na karcie „druku zobowiązania czytelniczego” .

 II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIBLIOTECE

 1.     Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29.08 1997r.o ochronie danych osobowych. Czytelnik rejestrujący się w Bibliotece podpisuje zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z w/w ustawą w celach statystycznych i naukowych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek bądź ich równowartością w przypadku zagubienia książki.

2.     Każdy zainteresowany Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany.

3.     Dane osobowe czytelników przechowywane są zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotece.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z KSIĘGOZBIORU

 1.     W Bibliotece, obowiązuje wolny dostęp do półek. Torbę i wierzchnie okrycie pozostawiamy w miejscu wskazanym przez bibliotekarza. Wolny dostęp do półek oznacza możliwość samodzielnego korzystania z zasobów księgozbioru na półkach bibliotecznych i z katalogu prowadzonego przez Bibliotekę.

2.     Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych.

3.     Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie 5 książek, w tym 3 z działu beletrystycznego. 

4.     Książki wypożycza się na okres:

·        Naukowe i popularnonaukowe – 30 dni,

·        Książki z działu beletrystyki – 21 dni,

·        Lektury szkolne – 14 dni.

5.     W szczególnych przypadkach, na wniosek Czytelnika termin ten może zostać wydłużony przez pracownika biblioteki.

6.     Biblioteka może skrócić ustalony w dz. III pkt4  termin zwrotu książki jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. lektury szkolne).

7.     Wypożyczanie i zwroty książek rejestrowane są  przez bibliotekarza.

8.     Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

9.     Korzystanie z księgozbioru podręcznego odbywa się wyłącznie na terenie siedziby biblioteki.

10.    Korzystanie z Czytelni Internetowej „IKONKA” jest bezpłatne , a zasady korzystania określa odrębny regulamin.

IV. POSZANOWANIE, ZABEZPIECZENIE KSIĘGOZBIORU

 1.     Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też  zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2.     Za szkody wynikłe z zgubienia, uszkodzenie lub zniszczenia wypożyczonej książki  odpowiada Czytelnik.

3.     W przypadku zgubienia książki wypożyczonej przez Czytelnika istnieje możliwość zwrotu jej równowartości pieniężnej lub rzeczowej. O możliwości i formie takiego zwrotu decyduje dyrektor biblioteki.

V. PRZETRZYMYWANIE  KSIĄŻEK

 1.     Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w niniejszym regulaminie wysyłane będą maksymalnie dwa powiadomienia listowne o braku zwrotu wypożyczonych książek. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty przygotowania i wysłania upomnienia, zgodnie z ustaleniami Dyrektora Biblioteki.

2.     W przypadku odmowy zwrotu książki pomimo dwukrotnego wysłania powiadomienia do Czytelnika, Biblioteka ma prawo wyegzekwowania w granicach przepisów prawa zwrotu książki do biblioteki lub jej równowartość pieniężną lub rzeczową, powiększoną o koszta poniesione przez bibliotekę z tytułu wyegzekwowania książki .

3.     Za nieterminowy zwrot książek Biblioteka może nakładać kary pieniężne, zgodnie z obowiązującym w danym roku cennikiem, ustalonym przez Dyrektora Biblioteki.

VI. WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE

 1.     Na prośbę czytelnika, Biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek , na terenie gminy, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

2.     Czytelnik zamawiający tą drogą książkę, ponosi koszty przesyłki pocztowej, zarówno przysłanie jak i odesłania książki.

VII. UWAGI  KOŃCOWE

 1.     Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie w drastycznych przypadkach (wandalizm , kradzież) pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzje w takim przypadku podejmuje dyrektor . Od decyzji tej Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki Publicznej, lub do Wójta Gminy Dzierżoniów.

2.     Z biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem od ogólnie przyjętych norm. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

Zarządzenie Nr 3ZK/2020 z dnia 1 września 2020 r. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta w sprawie wprowadzenia procedur pracy, postępowania o organizacji w czasie zajęć organizowanych w Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów wraz z jej filiami