REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DZIERŻONIÓW Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKU

 

 

   I. ZASADY REJESTRACJI W BIBLIOTECE

1.     Prawo do korzystania z Biblioteki Publicznej w Mościsku zwanej w dalszej części regulaminu „Biblioteką”, maja wszyscy mieszkańcy gminy Dzierżoniów.  W szczególnych przypadkach zezwala się na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych osobom zamieszkałym poza  gmina.

2.     Warunkiem do korzystania ze zbiorów jest rejestracja w Bibliotece.

3.     Rejestracji nowego Czytelnika można dokonać w każdym dniu roboczym Biblioteki. W każdym nowym roku prowadzona jest nowa rejestracja czytelników Biblioteki . Rejestracja realizowana jest na podstawiepodania danych osobowych przez Czytelnika. Czytelnik w takim przypadku okazuje bibliotekarzowi dokument tożsamości ( np. dowód osobisty, legitymacje szkolną, inny dokument) celem realizacji danych. Rejestracja dokonywana jest na karcie” druku zobowiązania czytelniczego” obowiązującego w Bibliotece która przechowywana jest  w formie papierowej. Niepodanie danych osobowych skutkuje  odmową rejestracji w Bibliotece.

4.     W przypadku osób nieletnich, poświadczenie za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki wynikających z niniejszego Regulaminu, składają rodzice/prawni opiekunowie nieletniego czytelnika, własnoręcznym podpisem na karcie „druku zobowiązania czytelniczego” .

 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIBLIOTECE

 

1.     Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29.08 1997r.o ochronie danych osobowych. Czytelnik rejestrujący się w Bibliotece podpisuje zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z w/w ustawą w celach statystycznych i naukowych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek bądź ich równowartością w przypadku zagubienia książki.

2.     Każdy zainteresowany Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany.

3.     Dane osobowe czytelników przechowywane są zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotece.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z KSIĘGOZBIORU

 

1.     W Bibliotece, obowiązuje wolny dostęp do półek. Torbę i wierzchnie okrycie pozostawiamy w miejscu wskazanym przez bibliotekarza. Wolny dostęp do półek oznacza możliwość samodzielnego korzystania z zasobów księgozbioru na półkach bibliotecznych i z katalogu prowadzonego przez Bibliotekę.

2.     Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych.

3.     Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie 5 książek, w tym 3 z działu beletrystycznego. 

4.     Książki wypożycza się na okres:

·        Naukowe i popularnonaukowe – 30 dni,

·        Książki z działu beletrystyki – 21 dni,

·        Lektury szkolne – 14 dni.

5.     W szczególnych przypadkach, na wniosek Czytelnika termin ten może zostać wydłużony przez pracownika biblioteki.

6.     Biblioteka może skrócić ustalony w dz. III pkt4  termin zwrotu książki jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. lektury szkolne).

7.     Wypożyczanie i zwroty książek rejestrowane są  przez bibliotekarza.

8.     Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

9.     Korzystanie z księgozbioru podręcznego odbywa się wyłącznie na terenie siedziby biblioteki.

10.                       Korzystanie z Czytelni Internetowej „IKONKA” jest bezpłatne , a zasady korzystania określa odrębny regulamin.

IV. POSZANOWANIE, ZABEZPIECZENIE KSIEGOZBIORU

 

1.     Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też  zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2.     Za szkody wynikłe z zgubienia, uszkodzenie lub zniszczenia wypożyczonej książki  odpowiada Czytelnik.

3.     W przypadku zgubienia książki wypożyczonej przez Czytelnika istnieje możliwość zwrotu jej równowartości pieniężnej lub rzeczowej. O możliwości i formie takiego zwrotu decyduje dyrektor biblioteki.

V. PRZETRZYMYWANIE  KSIĄŻEK

 

1.     Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w niniejszym regulaminie wysyłane będą maksymalnie dwa powiadomienia listowne o braku zwrotu wypożyczonych książek. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty przygotowania i wysłania upomnienia, zgodnie z ustaleniami Dyrektora Biblioteki.

2.     W przypadku odmowy zwrotu książki pomimo dwukrotnego wysłania powiadomienia do Czytelnika, Biblioteka ma prawo wyegzekwowania w granicach przepisów prawa zwrotu książki do biblioteki lub jej równowartość pieniężną lub rzeczową, powiększoną o koszta poniesione przez bibliotekę z tytułu wyegzekwowania książki .

3.     Za nieterminowy zwrot książek Biblioteka może nakładać kary pieniężne, zgodnie z obowiązującym w danym roku cennikiem, ustalonym przez Dyrektora Biblioteki.

VI. WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE

 

1.     Na prośbę czytelnika, Biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek , na terenie gminy, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

2.     Czytelnik zamawiający tą drogą książkę, ponosi koszty przesyłki pocztowej, zarówno przysłanie jak i odesłania książki.

VII. UWAGI  KOŃCOWE

 

1.     Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie w drastycznych przypadkach (wandalizm , kradzież) pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzje w takim przypadku podejmuje dyrektor . Od decyzji tej Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki Publicznej, lub do Wójta Gminy Dzierżoniów.

2.     Z biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem od ogólnie przyjętych norm. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *