REGULAMIN

I ORGANIZATOR

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta,

ul. Kolejowa 12b, 58-116 Mościsko, tel. 74 830 31 42, bibliotekamoscisko@wp.pl

II CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW

Dnia 22.09.2018 r. godz. 14.00-17.00

Boisko wiejskie w Mościsku (za budynkiem Biblioteki)

III CELE

– popularyzacja idei współzawodnictwa i zasad  fair play,

– upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

– rozwijanie umiejętności  konstruktorskich i sprawności manualnej

dzieci i młodzieży,

– pobudzanie wyobraźni twórczej,

– innowacyjne uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości.

IV DEFINICJA I KLASYFIKACJA LATAWCÓW

  1. Latawiec to aerodyna bez napędu silnikowego unosząca się na uwięzi, która może latać w atmosferze wskutek dynamicznego oddziaływania powietrza na nieruchome lub ruchome względem niej powierzchnie nośne.
  2. Latawiec płaski posiada tylko jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci ogona (jednego lub kilku). Dopuszcza się ugięcie płaszczyzny nośnej w przekroju poprzecznym do 10% rozpiętości latawca w tym przekroju. Niedopuszczalne jest stosowanie innych powierzchni sztywnych lub elastycznych przecinających pod jakimkolwiek kątem zasadniczą płaszczyznę latawca.
  3. Latawiec skrzynkowy może mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie może mieć ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie związanych z latawcem, spełniających rolę stateczników – takich jak flagi, taśmy ozdobne, spadochrony, itp.

V WARUNKI UCZESTNICTWA

– własnoręczne wykonanie latawca dowolnej konstrukcji  w klasie latawców  płaskich lub/i skrzynkowych. Każdy zawodnik może zgłosić jeden model
w kategorii latawców płaskich i jeden model w kategorii latawców skrzynkowych (latawce skrzynkowe tylko w 2 i 3 kategorii wiekowej),

– zgłoszenie się poprzez wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i dostarczenie do dn. 20.09.2018r. na adres organizatora,

– stawienie się na miejscu startu w dniu imprezy i zarejestrowanie się na liście uczestników,

– podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym i poleceniom komisji sędziowskiej.

 VI KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW

Zawodnicy podzieleni będą na następujące kategorie wiekowe:

Kat. 1. – szkoły podstawowe klasy I-V

Kat. 2. – szkoły podstawowe klasy VI-VIII oraz gimnazjum

Kat. 3. – dorośli (w tym szkoły ponadgimnazjalne)

 

UWAGA

W zawodach mogą brać udział mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego.

 

VII KRYTERIA OCENY

Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej oraz oceny za lot.
A. Ocena statyczna:

– staranność i estetyka wykonania konstrukcji latawca do 10 pkt.,

– zdobnictwo latawca do 10 pkt.

Maksymalna ilość punktów za ocenę statyczną – 20 pkt.

  1. Ocena za lot – po sygnale startu podanym przez głównego sędziego zawodnicy holują latawce i ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatora w celu przyznania przez sędziów punktów za jakość lotu:

– lot stateczny – 20 pkt. ,
– lot niestateczny – 10 pkt. ,
– gdy latawiec nie leci – 0 pkt.

W przypadku braku wiatru lot oceniany jest podczas holowania latawca przez zawodnika. Maksymalna ilość punktów za ocenę lotu – 20 pkt.

VIII NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

  1. Organizator zapewnia dyplomy i nagrody dla pierwszych trzech miejsc   w każdej kategorii wiekowej;
  2. Komisja sędziowska może dodatkowo przyznać wyróżnienia.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Organizator zapewnia sobie prawo publikowania w mediach danych osobowych uczestników zawodów,

– Prawo interpretacji postanowień regulaminu przysługuje tylko Komisji Sędziowskiej, powołanej przez organizatora,

– Impreza ma charakter konkursowo-piknikowy.

 PROSIMY O POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W ZAWODACH DO DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 r.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA